Skip to main content

Terms & Conditions

Generelle vilkår

1. Definisjoner
I disse generelle vilkårene er visse begreper definert som følger:
(a) Utstyr: alle utstyrsenheter, deler av utstyrsenheter, tilhørende
produkter, reservedeler og alle andre enheter eller gjenstander som er
leid på grunnlag av leieavtalen;
(b) Leier: den fysiske person eller juridiske enhet som leier utstyret fra
Pon Energy Rental; dette begrepet omfatter leiers (juridiske) etterfølgere
eller den fysiske person eller juridiske enhet som har en annen form for
avtaleforhold med Pon Energy Rental;
(c) Leietid: tidsrommet som er oppgitt i leieavtalen for når leier leier
utstyret fra Pon Energy Rental;
(d) Leiesum: leiebeløpet for utstyret som leveres i henhold til leieavtalen
og i samsvar med disse generelle vilkårene;
(e) Sted: stedet som utstyret er levert eller skal leveres til, i henhold til
leiers anvisninger;
(f) Leieavtale: avtalen som gjelder leien av utstyret (inkludert eventuelle
bilag) mellom Pon Energy Rental og leier, som disse generelle vilkårene
gjelder for, samt eventuelle andre vilkår;
(g) Partene: ‘Pon Energy Rental’ og ‘leier’ i fellesskap;
(h) Pon Energy Rental: den fysiske person eller juridiske enhet som
leier utstyret til leier, eller (ett eller flere av) selskapene som er tilknyttet
Pon Energy Rental i en gruppe, samt deres juridiske etterfølgere, som
spesifisert i leieavtalen;
(i) Lov: alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert lovendringer og nytt
lovverk;
(j) Generelle vilkår: disse generelle vilkårene fra Pon Energy Rental.

2. Anvendelse
(a) Disse generelle vilkårene gjelder fullt ut for alle forespørsler om
informasjon, tilbud, bestillinger og avtaler, inkludert leieavtalen som Pon
Energy Rental leier ut utstyret i henhold til.
(b) Eventuelle generelle vilkår fra leier eller tredjepart, uansett
benevnelse eller beskrivelse, er ikke gjeldende og avvises med dette
eksplisitt.
(c) Skulle en bestemmelse i disse generelle vilkårene være ugyldig,
erklæres ugyldig eller på annen måte vise seg å være ugyldig etter loven
på en eller annen måte, skal de andre bestemmelsene i disse generelle
vilkårene forbli gjeldende. Partene skal skifte ut bestemmelsene som er
ugyldige, eller som er omstøtt av juridisk gyldige bestemmelser, så langt
det er mulig med samme intensjon som bestemmelsene som er kjent
ugyldige eller er blitt omstøtt.
(d) Skulle det oppstå konflikt mellom bestemmelsene i leieavtalen og
bestemmelsene i disse generelle vilkårene, har bestemmelsene i
leieavtalen forrang.
(e) Partene kan avvike fra disse generelle vilkårene eller leieavtalen
bare gjennom en skriftlig nedtegnelse av avviket som er bindende signert
av partene.

3. Inngåelsen av en avtale
(a) Tilbud Pon Energy Rental gir, er helt uforpliktende, gjelder i 14 dager
og er ikke bindende for Pon Energy Rental med mindre tilbudet eksplisitt
sier noe annet.
(b) En leieavtale inngås når leier godtar et tilbud Pon Energy Rental har
gitt, selv om tilbudet fra Pon Energy Rental ikke samsvarer med
spesifikasjonene leier har satt opp. Alle tilbud som gis, er på betingelse
av at utstyret er tilgjengelig.

4. Levering og oppstart av leietiden
(a) Pon Energy Rental skal levere utstyret på leveringsdato og på det
stedet leieavtalen spesifiserer. Leietiden begynner når utstyret forlater
Pon Energy Rental, med mindre en annen dato er avtalt i leieavtalen.
Leietiden avsluttes når utstyret på stedet har ankommet et sted angitt av
Pon Energy Rental eller på sluttdatoen angitt i leieavtalen, dersom den er
senere.
(b) Leier plikter å betale leiesummen fra leietidens startdato.
(c) Datoer eller tidsrom det henvises til i leieavtalen eller i disse
generelle vilkårene, er ikke sluttdatoer med mindre annet er eksplisitt
angitt.
(d) Pon Energy Rental er ikke ansvarlig overfor leier for skade som
følger av forsinkelser, med mindre den forsinkede leveringen er en følge
av overlegg eller grov uaktsomhet fra Pon Energy Rental. Dersom Pon
Energy Rental ikke kan etterleve noen av vilkårene i leieavtalen eller
disse generelle vilkårene grunnet force majeure, vil Pon Energy Rental
heller ikke være skyldig noen kompensasjon til leier. Med force majeure
menes enhver omstendighet utenfor Pon Energy Rentals kontroll av en
slik art at det ikke er rimelig å kreve at Pon Energy Rental etterlever
leieavtalen. Dette omfatter, men er ikke begrenset til streik, opptøyer,
kring og andre forstyrrelser, boikott, blokade, naturkatastrofer, epidemier,
mangel på råmaterialer, hindringer for og avbrudd i transportmuligheter,
brann, motorstopp, forstyrrelser i Pon Energy Rentals forretningsdrift,
problemer med leverandører og/eller statlige tiltak.
(e) Dersom Pon Energy Rental ikke leverer utstyret, eller ikke gjør det i
tide, får Pon Energy Rental en rimelig frist på minst sju (7) dager til å
rette opp den manglende leveransen av utstyret. Kan ikke Pon Energy
Rental gjennomføre leveringen innen denne fristen, har leier anledning
til å si opp leieavtalen ved skriftlig melding om dette.
(f) Etter vilkår har leier anledning til å kansellere leieavtalen før avtalt
leietid. Dersom leier kansellerer leieavtalen mer enn sju dager før
leietidens oppstart, må leier betale 50 prosent av avtalte leiekostnader
og påløpte kostnader. Kansellerer leier leieavtalen innenfor sju dager før
leietidens oppstart, må leier betale de avtalte leiekostnadene i sin helhet.
(g) Vil leier si opp leieavtalen før leietiden utløper, må leier like fullt
betale Pon Energy Rental hele den avtale leiesummen.
(h) Leier kan ikke påberope seg force majeure i forhold til
bestemmelsene i dette punktet.

5. Drivstoff
(a) Utstyret leveres med full drivstofftank. Leier belastes for manglende
liter på sluttdato, til dagens pris for diesel som gjelder den dagen.
(b) Må drivstoff leveres i mellomtiden, har leier anledning til å fylle
tanken selv eller få Pon Energy Rental til å fylle tanken. Pon Energy
Rental tar betalt for påløpte kostnader og dagens pris for diesel for dette,
pluss NOK 75 dersom leveransen er på mindre enn 1000 liter, og pluss
NOK 150 dersom leveransen skjer utenfor kontortid.
(c) Leier har ansvar for kostnader som følge av skade på utstyret ved
bruk av uegnet drivstoff.

6. Vedlikehold, reparasjon og utskifting
(a) Pon Energy Rental vil gjøre sitt for å sikre at når leietiden begynner,
er utstyret i god stand, er funksjonelt, er godt vedlikeholdt og er i
samsvar med alle vilkår og bestemmelser for sammensetning,
vedlikehold, testing og inspeksjoner.
(b) Utstyret skal regnes for å være levert in tilstanden angitt i punkt
6(a) ovenfor, med mindre leier gir Pon Energy Rental skriftlig melding
innen 48 timer etter faktisk levering på stedet om at utstyret ikke er i den
tilstand som er angitt i punkt 6(a) ovenfor, sammen med en redegjørelse
av leiers observasjoner.
(c) Etter at fristen angitt i punkt 6(b) ovenfor er ute, skal leier
umiddelbart melde fra dersom utstyret ikke fungerer i samsvar med
spesifikasjonene gitt av Pon Energy Rental.
(d) Leier kan ikke utføre reparasjoner selv eller få tredjepart til å utføre
reparasjoner på utstyret uten eksplisitt forhåndssamtykke fra Pon
Energy Rental.
(e) Pon Energy Rental skal utføre alle nødvendige reparasjoner på
utstyret (inkludert vedlikehold) og gjøre alle nødvendige utskiftinger på
utstyret så snart som mulig, på et tidspunkt som passer leier (så langt
det er rimelig og i vanlig arbeidstid). Er ikke reparasjon mulig, og
nødvendige utskiftinger ikke er tilgjengelig, kan Pon Energy Rental si
opp leieavtalen med umiddelbar virkning, uten forpliktelser overfor leier i
den forbindelse. Leier forblir ansvarlig for den avtalte leiesummen mens
Pon Energy Rental utfører reparasjoner på utstyret.
(f) Alle utskiftinger av eller på utstyret fører til at utskiftingsdelen blir en
komponent eller del av utstyrets spesifikasjoner, slik at Pon Energy
Rental umiddelbart blir eier av utskiftingsdelen.
(g) Leier skal gi Pon Energy Rental, deres utpekte representanter eller
de som forsikrer (utstyret til) Pon Energy Rental tilgang til utstyret til alle
rimelige tider, slik at de kan inspisere, teste, endre, reparere eller skifte
ut utstyret (eller tilhørende materiell). Kan ikke inspeksjonen finne sted
innen rimelig tid på grunn av at leier ikke gir slik tilgang, er leier ansvarlig
for skade på utstyret som følge av manglende inspeksjon, testing,
endring, reparasjon eller utskifting av utstyret og/eller deler av det innen
rimelig tid. Avdekker inspeksjonen skade på eller mangler ved utstyret
som kan tilbakeføres til leier(s bruk av utstyret), skal leier betale
kostnadene for inspeksjonen og reparasjonen.
(h) Pon Energy Rental forbeholder seg retten til å skifte ut utstyret med
annet utstyr med samme spesifikasjoner som er oppsatt i leieavtalen
dersom Pon Energy Rental finner det ønskelig eller tilrådelig, uten at
leier har rett til å si opp leieavtalen av den grunn.
(i) Pon Energy Rental vil ikke godta noen reduksjon av leiesummen
eller annen godtgjørelse ved arbeidsstans som Pon Energy Rental ikke
har noen rimelig kontroll over, uansett hva som forårsaker
arbeidsstansen.

7. Leiers ansvar
(a) Leier er fullt ansvarlig overfor Pon Energy Rental for tap av eller
skade på utstyret, uansett årsak til slikt tap eller skade, som oppstår
under leietiden (dermed inkludert tyveri/tap av utstyret). Dette ansvaret
gjelder også den tiden utstyret er på stedet, og omfatter dermed også
tiden før leietidens oppstart som angitt i leieavtalen, og etter at leietiden
er utløpt, så lenge utstyret ennå ikke er hentet av Pon Energy Rental.
Leier er også fullt ansvarlig overfor Pon Energy Rental for å holde utstyret
og levere tilbake utstyret til Pon Energy Rental i samme gode stand som
angitt i punkt 5(a) i disse generelle vilkårene, når leieavtalen er utløpt.
(b) Leier skal holde Pon Energy Rental skadesløs for krav fra tredjepart
i tilknytning til utstyret eller bruken av det på noen måte, og i tilknytning til
tap eller ødeleggelse av eiendom, inkludert personskade eller dødsfall,
uansett årsak. Leier skal også betale alle kostnader, avgifter og bøter
som følge av leiers eller tredjeparts bruk av den leide eiendommen, i den
grad Pon Energy Rental er pålagt slik betaling, inkludert gebyr, toll osv.
grunnet brudd på bestemmelsene i punkt 15 i disse generelle vilkårene.
(c) Leier skal varsle Pon Energy Rental uten forsinkelse i tilfelle ulykke,
tap eller skade forårsaket av eller som følge av bruken av utstyret,
uansett hvordan slik ulykke, tap eller skade skjer: Leier skal varsle
umiddelbart til Pon Energy Rental, skriftlig med rapport av
hendelsesforløp må leveres innen 48 timer
(d) Tap eller skade som må erstattes av leier, som angitt i dette punktet,
skal uansett omfatte, men er ikke begrenset til, betaling for alt tap og/eller
skade, kostnader (inkludert kostnader for taksering av tapet og/eller
skaden) samt juridiske og andre utgifter.
(e) Operatører av utstyret (inkludert leier, dennes ansatte, assistenter
eller andre personer denne benytter seg av) arbeider under leiers ansvar
og må være kjent med utstyrets bruksanvisninger. Leier garanterer dette
overfor Pon Energy Rental.

8. Begrensning av ansvar for Pon Energy Rental
(a) Ansvaret Pon Energy Rental har er begrenset til direkte skade på
eiendom og personer, i den grad dette gjelder eiers eiendom og ansatte,
der skaden er forårsaket av en defekt på det leide utstyret. Ethvert lyte på
utstyret som skyldes Pon Energy Rental, kvalifiserer som en defekt i den
grad lytet var til stede før utstyret ble levert til stedet, og/eller årsaken til
det kom før leveringen, og utstyret ikke fungerer eller ikke fungerer
korrekt som følge av det. Ansvaret Pon Energy Rental har, er alltid
begrenset til beløpet som er utbetalt av ansvarsforsikringen Pon Energy
Rental har i det aktuelle tilfellet, inkludert eventuell egenandel som Pon
Energy Rental betaler for den forsikringen, og skal aldri overstige et
beløp tilsvarende 80 prosent av den totale leiesummen Pon Energy
Rental har mottatt for utstyret fra leier på grunnlag av leieavtalen.
(b) Ikke i noe tilfelle (bortsett fra tilfellene nevnt i (a)) er Pon Energy
Rental ansvarlig overfor leier for (annen) indirekte skade eller følgetap,
inkludert men ikke begrenset til tap av fortjeneste, tap av overskudd,
skade grunnet forsinkelse, og skade grunnet arbeidsstans.
(c) Begrensningen i ansvar som er angitt i dette punktet, gjelder ikke
dersom skaden er forårsaket av overlegg eller grov uaktsomhet fra Pon
Energy Rental.
(d) Leier skal holde Pon Energy Rental skadesløs for krav fra tredjepart
for skade som er forårsaket av eller tilknyttet utstyret som er leid av leier.

9. Leiesum
(a) Leier skal betale for utstyret selv om leieavtalen er utløpt, helt frem til
utstyret er tilbakelevert hos Pon Energy Rental, eller til et angitt sted.
(b) Leier skal fortsette å betale leiesummen dersom reparasjoner eller
annet arbeid utføres på utstyret i leietiden. Avtalt rabatt på leiesummen
som følge av arbeidsstans skal tilbakebetales av Pon Energy Rental i
etterkant.
(c) Det belastes en (ekstra) pris angitt i leieavtalen for utstyrets
driftstimer som overstiger antall driftstimer som er spesifisert i leieavtalen.
(d) Leier kan ikke påberope seg force majeure i forhold til
bestemmelsene i dette punktet.

10. Endring av leiesum og bankgaranti
(a) Etter hver periode på tolv (12) måneder, regnet fra leieavtalens
startdato, kan Pon Energy Rental øke leiesummen med differansen
mellom siste prisindeks og prisindeksen som gjaldt da utstyret ble levert
til stedet, eller indekstallet gjeldende på den eneste forrige indekseringen
av leiesummen.
(b) Dersom utstyret ikke er ment for bruk i de skandinaviske landene, vil
leier gi Pon Energy Rental en bankgaranti for en sum tilsvarende
utstyrets erstatningsverdi, pluss leiesummen. Denne bankgarantien må
formuleres slik at banken som gir den, skal betale Pon Energy Rental det
spesifiserte beløpet til banken Pon Energy Rental angir ved Pon Energy
Rentals første skriftlige anmodning som oppgir at leier ikke har oppfylt
sine forpliktelser ifølge leieavtalen eller disse generelle vilkårene, uten at
mottaker må bevise eller sannsynliggjøre garantistillers mislighold.
Bankgarantien forfaller (eller forfaller ikke før) når Pon Energy Rental har
mottatt det returnerte utstyret i god stand.

11. Betaling
(a) Med mindre annet er eksplisitt angitt i leieavtalen eller fakturaen, må
leier betale alle fakturaer fra Pon Energy Rental innen tretti (30) dager fra
fakturadato, uten rett til rabatt eller avregning. Pon Energy Rental godtar
ikke betaling i kontanter, bare betaling med bankkort, bankoverføring
eller kredittkort. Pon Energy Rental kan sette vilkår til betaling med
kredittkort.
(b) Dersom leier ikke har oppfylt sine betalingsforpliktelser etter (a),
eller nekter å gjøre dette, har leier misligholdt etter loven, uten at
ytterligere melding om mislighold trengs. I så fall må leier betale Pon
Energy Rental avtalemessige renter for det ubetalte beløpet på 1,5
prosent per måned. Leier skylder derfor renter fra dagen etter
delbetalingsfristen som er spesifisert under (a). Disse rentene skal
betales på oppfordring, altså uten ytterligere varsel om mislighold. Alle
kostnader i tilknytning til inndrivning av fakturerte beløp (inkludert
utenomrettslige inndrivningskostnader) bæres av leier.
De utenomrettslige inndrivningskostnadene beløper seg til minst 15
prosent av det fakturerte beløpet, men minst NOK 2500.
(c) Innbetalinger avregnes først mot de utenomrettslige kostnadene,
deretter mot rentene, og så mot hovedkravet (fra den eldste fakturaen,
deretter den nest eldste osv.).
(d) Dersom og i den grad leier ikke oppfyller sine forpliktelser etter
leieavtalen eller disse generelle vilkårene, eller ikke gjør det innen
rimelig tid eller fullt ut, har Pon Energy Rental rett til å suspendere sine
forpliktelser etter avtalen og vilkårene, eller avslutte (annullere)
leieavtalen, uten å være ansvarlig overfor leier for eventuell skade.
(e) Alle beløp leier skal betale til Pon Energy Rental, skal betales på
oppfordring i sin helhet når leieavtalen avsluttes av Pon Energy Rental.
Etter første anmodning fra Pon Energy Rental skal leier i tillegg til
eventuell kompensasjon, som nevnt nedenfor, betale alle beløp som er
angitt i leieavtalen, og alle andre beløp som Pon Energy Rental må
betale til tredjepart i forbindelse med å få tilbake eller fjerne utstyret.

12. Eierskap, framleie og pant
(a) Utstyret er og skal alltid være Pon Energy Rentals eiendom.
(b) Leier garanterer at utstyret bare skal brukes til leiers eget arbeid og
bare på steder som er egnet til dette, på en trygg måte og i samsvar
med gjeldende lover og forskrifter.
(c) Leier har hverken avtalerettslig eller eiendomsrettslig rett til å
avhende, pante eller på annen måte forplikte utstyret til tredjepart.
(d) Uten forutgående skriftlig samtykke fra Pon Energy Rental skal ikke
leier leie utstyret videre til tredjepart.
(e) Blir utstyret gjenstand for eller involvert i beslags-, konkurs- eller
andre rettslige (insolvens-) forhandlinger, eller leier mister eller står i fare
for å miste kontroll over eller besittelse av utstyret på annen måte, skal
leier omgående varsle Pon Energy Rental om dette og gjøre alt i sin
makt for å beskytte Pon Energy Rentals interesser og eiendom.

13. Opphavsrett
(a) Pon Energy Rental innehar all opphavsrett og liknende rettigheter til
resultatene av arbeidet Pon Energy Rental gjør i forbindelse med
leieavtalen, samt til utstyret som utvikles for dette formålet.
(b) Ved å godta leieavtalen overfører leier, i den grad det kreves, all
opphavsrett som oppstår i forbindelse med utførelsen av leieavtalen, til
Pon Energy Rental.
(c) Leier skal ikke bryte opphavsrett som innehas av Pon Energy
Rental.

14. Endring av sted
Leier skal ikke flytte utstyret fra stedet som er spesifisert i leieavtalen, og
ikke tillate at utstyret flyttes, uten forutgående skriftlig samtykke fra Pon
Energy Rental for slik flytting. Gir Pon Energy Rental tillatelse til flytting,
skal det ikke ha noen innflytelse på de andre bestemmelsene i
leieavtalen eller disse generelle vilkårene.

15. Navneplate/logo til Pon Energy Rental
Leier skal ikke fjerne, ødelegge eller viske ut navneplater og logoer som
er påført eller merket på utstyret eller på instruksjonene fra Pon Energy
Rental.

16. Lisenser/tillatelser og dispensasjoner
Leier er ansvarlig for at det tidsnok innhentes nødvendige lisenser,
tillatelser og dispensasjoner som gjelder bruken av utstyret.
Tilbaketrekkes eller nektes en lisens, tillatelse eller dispensasjon, skal
det uansett ikke føre til at leieavtalen annulleres eller opphører, eller til
andre tiltak mot Pon Energy Rental.

17. Opphør av leieavtalen
(a) Med unntak av leieavtaler for en fast periode, eller om annet er
angitt i leieavtalen, kan hver part si opp leieavtalen skriftlig med en frist
på minst sju (7) dager.
(b) Pon Energy Rental kan ensidig avslutte én eller flere deler av
leieavtalen med umiddelbar virkning, uten at ytterligere varsel om
mislighold eller rettslig inngripen trengs, og uten å måtte betale
kompensasjon i den forbindelse, dersom leier:
I. er mer enn 30 dager på etterskudd med betaling av leiesummen; eller
II. ikke implementerer eller retter seg etter bestemmelser i leieavtalen
eller disse generelle vilkårene; eller
III. gjør eller unnlater å gjøre noe som skader eller truer Pon Energy
Rentals rettigheter til og tilknyttet utstyret; eller
IV. begjærer konkurs, tvangsoppløsning eller betalingsutsettelse, inngår
forlik med kreditorer, begynner en avviklings- eller oppløsningsprosess
eller på annen måte blir gjenstand for gjeldsforhandlinger eller blir tvunget
til å selge sine eiendeler.
I slike tilfeller skal alle Pon Energy Rentals fordringer fra leier betales i sin
helhet på oppfordring, leier må umiddelbart returnere det leide utstyret,
og
Pon Energy Rental har rett til å få tilgang til leiers anlegg og bygninger,
eller minst stedet, og til å komme inn der for å hente og få hånd om det
aktuelle utstyret.
(c) Alle beløp som leier skal betale til Pon Energy Rental, skal betales
på oppfordring når leieavtalen opphører (inkludert i tilfeller utenom de
som er nevnt i (b)).
(d) Opphører leieavtalen, skal Pon Energy Rental hente utstyret fra
stedet. Må utstyret fjernes av andre grunner enn at leieavtalen avsluttes
via varsel, er leier ansvarlig for alle tilknyttede kostnader og skade som
Pon Energy Rental lider.
(e) Dette punktet er ikke til skade for Pon Energy Rentals rettigheter til å
kreve oppfyllelse og/eller kompensasjon fra leier i stedet for å velge
(utenomrettslig) opphør av leieavtalen.

18. Forsikring
(a) Leier må for egen regning avtale full forsikring for utstyret, som
beskrevet i leieavtalen, fra et velrennomert forsikringsselskap, mot brann,
tyveri, kollisjon, jordskjelv, flom, hagl, uvær og hærverk og annet, i forhold
til forpliktelsene etter disse generelle vilkårene (inkludert men ikke
begrenset til punkt 6).
Leier skal gi Pon Energy Rental en kopi av forsikringsbeviset så snart
Pon Energy Rental ber om det. Forsikringen må være gyldig for hele
leietiden. Pon Energy Rental har rett til å kreve at den andre parten tar
med Pon Energy Rental som mottaker etter forsikringsavtalen og gi Pon
Energy Rental bekreftelse på at det er dekket.
(b) Mot en sum som Pon Energy Rental skal belaste leier, og som skal
spesifiseres i leieavtalen, der leier med sin underskrift godtar forsikring
med fullkasko uten dekning for skade og tyveri, kan leier og Pon Energy
Rental i leieavtalen avtale å se bort fra bestemmelsene i underpunkt (a).
Leier er da ikke ansvarlig for skade og/eller tap av Pon Energy Rentals
utstyr. Er fullkaskoforsikring med egenandel avtalt i leieavtalen, er leiers
ansvar overfor Pon Energy Rental begrenset til maksimalt leiers
egenandel som er avtalt mellom partene. Begrensningene av ansvar som
er angitt i dette punktet, gjelder ikke ved skade som følger av forsett eller
grov uaktsomhet, ukyndig og/eller uforsiktig bruk, uautorisert utleie eller
framleie eller overlatelse av utstyret til tredjepart, eller dersom leer kan
kreve kompensasjon for skade etter annen forsikring som er avtalt av
eller på vegne av leier.
(c) Leier skal umiddelbart varsle Pon Energy Rental skriftlig om en
eventuell situasjon som har ført til eller kan føre til et krav etter
forsikringsavtalen(e) som er beskrevet i dette punktet. Leier skal ikke
skade Pon Energy Rentals interesser ved håndtering av kravet.

19. Klausul om tredjepartmottaker/overføring av rettigheter og
forpliktelser
(a) Leier erklærer med dette kjennskap til og samtykke til at eierskap til
utstyret kan være eller bli overført til tredjepart, eller at utstyret kan være
eller bli lovet til tredjepart som sikkerhet for betaling av alle aktuelle
nåværende eller framtidige fordringer fra tredjepart mot Pon Energy
Rental i henhold til leie- og/eller finansieringsleieavtaler av hvilken som
helst grunn.
(b) Til tross for at denne leieavtalen eksisterer, skal leier umiddelbart
overføre utstyret til tredjepart som angitt ovenfor når denne ber om det,
uten at leier skal kunne påberope seg noen rett til å holde det tilbake,
dersom og så snart tredjeparten krever overtakelse av utstyret fordi Pon
Energy Rental ikke har oppfylt sine forpliktelser til tredjeparten. Som en
følge av et slikt krav opphører denne leieavtalen med umiddelbar virkning
etter loven. Overføringen må finne sted ved tredjeparts kontorer eller et
sted tredjepart har angitt.
(c) Dersom situasjonen angitt i underpunkt (b) oppstår og tredjepart
ønsker å fortsette leiers bruk av utstyret, må leier avtale en leieavtale
med tredjepart så snart tredjepart krever det for resten av leietiden etter
leieavtalen, i den grad dette skjer under samme vilkår.
(e) Klausulen om tredjepartmottaker som er medtatt i dette punktet, kan
ikke annulleres av leier eller Pon Energy Rental.
(f) Pon Energy Rental har rett til å overføre sine rettigheter og/eller
forpliktelser etter leieavtalen(e) og disse generelle vilkårene til
tredjeparter, inkludert datterselskaper og/eller gruppeselskaper, eller til
juridiske etterfølgere, og som en følge av den overføringen blir Pon
Energy Rental løst fra sine forpliktelser overfor leier. Leier samtykker
med dette til denne overføringen på forhånd og må gi all (aktuell)
assistanse som Pon Energy Rental betrakter som nødvendig for
overføringen så snart Pon Energy Rental ber om det.
(g) Uten forutgående skriftlig samtykke fra Pon Energy Rental kan ikke
leier overføre sine rettigheter og/eller forpliktelser etter leieavtalen(e),
eller binde seg til rettigheter med begrensninger.

20. Konfidensialitet
(a) Partene er enige om å behandle all informasjon som innhentes fra
hverandre om den andre partens arbeidsmetoder og forhold fortrolig, og
unnlate å viderebringe dette til eller gjøre dette kjent for tredjepart.
Partene skal også sette dette kravet om konfidensialitet til sine ansatte
og representanter.

21. Kommunikasjon
Alle erklæringer, forespørsler, krav eller andre varsler, uansett innhold,
skal gjøres skriftlig av partene og skal sendes til den andre partens sist
kjente adresse eller e-postadresse. For formålet i dette punktet gjelder
e-post som skriftlig varsel.

22. Nettopris
Alle betalinger eller beløp som omtales i leieavtalen eller i disse
generelle vilkårene, inkludert utenomrettslige kostnader, er eksklusive
MVA eller andre leieplikter eller avgifter.

23 Lovvalg og jurisdiksjon
(a) Leieavtalen og disse generelle vilkårene, og måten de er avtalt og
implementert på, skal styres av og utelukkende tolkes etter norsk lov.
(b) Alle uenigheter mellom partene når det gjelder leieavtalen og disse
generelle vilkårene, og måten de er avtalt og implementert på, skal
bringes inn for rett norsk domstol.

24. Personvern og personopplysninger
(a) Partene skal samarbeide fullt og helt for at den andre parten skal
kunne oppfylle sine forpliktelser under aktuelle gjeldende lover og
forskrifter når det gjelder å ta hensyn til vern av personopplysninger.
(b) Ved utførelsen av sine forpliktelser etter leieavtalen skal Pon Energy
Rental rette seg etter alle aktuelle gjeldende lover og forskrifter når det
gjelder vern av leiers personopplysninger.
1.8 Pon Energy Rental skal behandle leiers personopplysninger bare på
vegne av leier, i den grad det kreves for å utføre sine forpliktelser etter
leieavtalen.
1.9 Pon Energy Rental skal implementere egnede tekniske og
organisasjonsmessige tiltak for å beskytte leiers personopplysninger mot
uautorisert eller ulovlig behandling.
1.10 Om Pon Energy Rental finner det nødvendig, skal Pons avtale om
behandling av personopplysninger legges ved som vedlegg til disse
generelle vilkårene og undertegnes av leier.

25. Eksportkontroll
Leier skal rette seg etter alle gjeldende lover, regler og forskrifter når det
gjelder eksportkontroll, sanksjoner, embargoer eller andre restriksjoner
på alle varer, tjenester eller arbeider som Pon Energy Rental leverer
under disse generelle vilkårene. Leier garanterer at alle leverte varer
og/eller tjenester og/eller arbeider ikke vil bli reeksportert, solgt, overført
eller brukt i strid med disse lovene og forskriftene. Leier skal holde Pon
Energy Rental og dets datterselskaper skadesløse fra og mot alle krav,
tap, skader, kostnader, sanksjoner og/eller bøter i en hvilken som helst
form som følge av at denne garantien ikke holdes.