Skip to main content

Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden

 

1. Definities In deze Algemene Voorwaarden zullen de volgende termen de volgende betekenis hebben:

(a) Apparatuur: elk stuk apparatuur, deel van een stuk apparatuur, bijbehorende producten, vervanging en elk ander artikel of voorwerp dat uit hoofde van de Huurovereenkomst wordt gehuurd;

(b) Huurder: de (rechts)persoon die de Apparatuur van Pon Energy Rental huurt; onder deze benaming wordt mede begrepen de (rechts)opvolger(s) van de Huurder, danwel de (rechts)persoon die anderszins in een contractuele relatie staat tot Pon Energy Rental;

(c) Huurperiode: de periode bepaald in de Huurovereenkomst gedurende welke de Huurder de Apparatuur van Pon Energy Rental huurt;

(d) Huursom: het huurtarief voor de Apparatuur die wordt geleverd in overeenstemming met de Huurovereenkomst en met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden;

(e) Locatie: de plaats waar de Apparatuur wordt of moet worden afgeleverd in overeenstemming met de instructies van de Huurder;

(f) Huurovereenkomst: de overeenkomst inzake de huur en verhuur van de Apparatuur (inclusief eventuele bijlagen) die tussen Pon Energy Rental en de Huurder wordt gesloten waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn;

(g) Partijen: “Pon Energy Rental” en de “Huurder” gezamenlijk;

(h) Pon Energy Rental: de (rechts)persoon die de Apparatuur aan de Huurder verhuurt danwel (één of meerdere van) de tot Pon Energy Rental in concernverband staande vennootschappen, alsmede hun rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, een en ander zoals gespecificeerd in de Huurovereenkomst;

(i) Wetgeving: alle nationale of lokale wetten of regelingen, waaronder wijzigingen of vervangingen daarvan;

(j) Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van Pon Energy Rental.

2. Toepasbaarheid

(a) Deze Algemene Voorwaarden zijn in hun geheel van toepassing op alle verzoeken om informatie, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, met inbegrip van de Huurovereenkomst, op grond waarvan Pon Energy Rental de Apparatuur verhuurt.

(b) Eventuele algemene voorwaarden van de Huurder of een derde, hoe ook beschreven of genoemd, zullen niet van toepassing zijn en worden bij dezen uitdrukkelijk van de handgewezen.

(c) Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, nietig wordt verklaard of anderszins in rechte nietig of vernietigbaar blijkt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen Partijen vervangen door rechtsgeldige bepaling(en), met zoveel als mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling(en).

(d) In het geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Huurovereenkomst en bepalingen uitdeze Algemene Voorwaarden, zullen de bepalingen uit de Huurovereenkomst prevaleren.

(e) Partijen kunnen alleen afwijken van deze Algemene Voorwaarden of de Huurovereenkomst door een schriftelijke vastlegging daarvan, welke, rechtsgeldig is ondertekend door de Partijen.

3. Het sluiten van een overeenkomst

(a) Door Pon Energy Rental verzonden offertes zijn geheel vrijblijvend, hebben een geldingsduur van veertien dagen, en binden Pon Energy Rental niet, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

(b) Er wordt een Huurovereenkomst gesloten bij aanvaarding door de Huurder van een door Pon Energy Rental uitgebrachte aanbieding of offerte, zelfs als de door Pon Energy Rental uitgebrachte aanbieding of offerte niet voldoet aan de door de Huurder bepaalde specificaties. Elke uitgebrachte aanbieding of offerte wordt gedaan onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Apparatuur.

4. Levering en aanvang van de Huurperiode

(a) Pon Energy Rental zal de Apparatuur leveren op de leverdatum en op de Locatie als bepaald in de Huurovereenkomst. De Huurperiode vangt aan bij vertrek van de Apparatuur van de Pon Energy Rental locatie, tenzij in de Huurovereenkomst een andere datum is overeengekomen. De Huurperiode eindigt wanneer de Apparatuur van de Locatie op een door Pon Energy Rental aangewezen locatie is aangekomen, danwel op de in de Huurovereenkomst opgenomen einddatum, voor zover die datum later is.

(b) De Huurder is aansprakelijk voor betaling van de Huursom vanaf het moment dat de Huurperiode aanvangt.

(c) Een datum of termijn genoemd in de Huurovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden is geen vervaltermijn, tenzij uitdrukkelijk anderszins is bepaald.

(d) Pon Energy Rental is niet aansprakelijk jegens de Huurder voor schade als gevolg van een vertraging in de levering, tenzij de vertraagde levering het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Pon Energy Rental. Indien Pon Energy Rental wegens overmacht enige uit de Huurovereenkomst of onderhavige Algemene Voorwaarden niet kan nakomen, geldt eveneens dat Pon Energy Rental generlei schadevergoeding aan Huurder zal zijn verschuldigd. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Pon Energy Rental om die van zodanige aard is dat naleving van de Huurovereenkomst onmogelijk is geworden. Hieronder wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën- en pandemieën van gelijk welke aard, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, verstoringen in het bedrijf van Pon Energy Rental), problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

(e) Als de Apparatuur niet of niet tijdig door Pon Energy Rental wordt geleverd, zal aan Pon Energy Rental een redelijke termijn worden gegeven van ten minste zeven (7) dagen, waarbinnen zij de kans heeft de niet-levering van de Apparatuur alsnog te verzorgen. Als Pon Energy Rental niet alsnog in staat is om de levering te verzorgen binnen deze termijn, heeft de Huurder aansluitend de mogelijkheid de Huurovereenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke verklaring daartoe.

(f) De Huurder heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om Huurovereenkomsten voorafgaand aan de overeengekomen Huurperiode te annuleren. Indien de Huurder de Huurovereenkomst meer dan zeven dagen voorafgaand aan het begin van de Huurperiode annuleert is de Huurder 50% van de overeengekomen huursom en de door Pon Energy Rental gemaakte kosten verschuldigd. Indien de Huurder de Huurovereenkomst binnen zeven dagen voor aanvang van de overeengekomen Huurperiode annuleert is de Huurder 100% van de overeengekomen Huursom verschuldigd.

(g) Indien de Huurder de Huurovereenkomst voor afloop van de overeengekomen Huurperiode wenst te beëindigen is de Huurder toch de volledige overeengekomen Huursom verschuldigd aan Pon Energy Rental.

(h) De Huurder kan zich met betrekking tot de bepalingen in dit artikel niet beroepen op overmacht.

5. Brandstof

(a) De Apparatuur kan naar wens worden geleverd met een volle of lege brandstoftank. Indien er een volle tank geleverd wordt zal de brandstof die is geleverd op de eerste factuur worden aangerekend.

(b) Indien er tussentijdse brandstofleveringen nodig zijn heeft Huurder de keuze tussen het zelf afvullen van de tank dan wel het door Pon Energy Rental laten afvullen van de tank. Pon Energy Rental brengt hiervoor de Pon Diesel dagprijs in rekening te vermeerderen met een toeslag van EUR 75,- indien de levering minder dan 1000 liter betreft en een toeslag van EUR 150,– in geval van levering buiten kantooruren. Bij levering van brandstof door Pon Energy Rental zal de brandstof op de eerstvolgende factuur na levering in rekening worden gebracht.

(c) Bij teruglevering van de brandstof tanks dienen de tanks leeg teruggeleverd te worden. Pon Energy Rental betaalt niet voor teruggeleverde brandstof die niet door Pon Energy Rental is geleverd als dat niet vooraf schriftelijk overeengekomen is.

(d) Schade aan de Apparatuur door het gebruik van niet geschikte brandstof komt voor rekening van Huurder.

6. Onderhoud, reparatie en vervanging

(a) Pon Energy Rental zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat bij de aanvang van de Huurperiode de Apparatuur in een goede staat verkeert, dat deze functioneert, adequaat is onderhouden, en voldoet aan alle voorwaarden en bepalingen ten aanzien van de constructie, het onderhoud, de beproeving en inspecties.

(b) De Apparatuur zal worden geacht te zijn afgeleverd in de in artikel 6(a) hiervoor vermelde staat, tenzij de Huurder binnen 48 uur na daadwerkelijke levering op de Locatie schriftelijk aan Pon Energy Rental meldt dat de Apparatuur niet in de in artikel 6(a) hiervoor bepaalde staat verkeert, voorzien van een toelichting op hetgeen Huurder constateert.

(c) Na afloop van de in artikel 6(b) hiervoor genoemde termijn zal de Huurder Pon Energy Rental onmiddellijk op de hoogte stellen als de Apparatuur niet functioneert overeenkomstig de door Pon Energy Rental opgegeven specificatie.

(d) De Huurder mag niet zelf reparaties uitvoeren of een derde inschakelen om reparaties te verrichten aan de Apparatuur, tenzij Pon Energy Rental hiertoe vooraf uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

(e) Pon Energy Rental zal alle noodzakelijke reparaties (inclusief onderhoudswerkzaamheden) aan de Apparatuur uitvoeren en eventueel noodzakelijke vervangingen voor de Apparatuur leveren zo spoedig mogelijk op een tijdstip dat (voor zover redelijkerwijs mogelijk en tijdens normale werktijden) de Huurder schikt. Indien reparatie niet mogelijk is en de noodzakelijke vervangingsmaterialen niet voorhanden zijn, kan Pon Energy Rental de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen zonder in dit verband aansprakelijk te zijn jegens de Huurder. Over de periode dat door Pon Energy Rental reparaties aan de Apparatuur worden verricht blijft Huurder de overeengekomen huurprijs verschuldigd.

(f) Elke vervanging van materiaal in of aan de Apparatuur zal tot gevolg hebben dat het vervangingsonderdeel een component of onderdeel wordt van de specificaties van de Apparatuur, zodat Pon Energy Rental met onmiddellijke ingang eigenaar wordt van het vervangingsonderdeel.

(g) De Huurder zal Pon Energy Rental, de aangewezen vertegenwoordigers van Pon Energy Rental of de verzekeraars van de (Apparatuur van) Pon Energy Rental op alle redelijke tijdstippen toegang verlenen tot de Apparatuur zodat zij de Apparatuur (of materialen die daartoe behoren) kunnen inspecteren, beproeven, wijzigen, repareren of vervangen. Indien de inspectie, doordat Huurder deze toegang niet verleent, niet tijdig kan plaatsvinden is Huurder aansprakelijk voor schade aan de Apparatuur als gevolg van het niet tijdig inspecteren, beproeven, wijzigen, repareren of vervangen van de Apparatuur en/of onderdelen daarvan. Indien de inspectie schade of gebreken aan de Apparatuur blootlegt die toe te rekenen zijn aan (het gebruik van de Apparatuur door) de Huurder, dan zal de Huurder de kosten van de inspectie en reparatie betalen.

(h) Pon Energy Rental behoudt zich het recht voor de Apparatuur te vervangen door andere apparatuur met dezelfde specificaties als in de Huurovereenkomst neergelegd, als Pon Energy Rental dat wenselijk of raadzaam acht, zonder dat de Huurder hierdoor in staat is of gerechtigd wordt om de Huurovereenkomst te beëindigen.

(i) Indien er sprake is van stilstand waarop Pon Energy Rental redelijkerwijs geen invloed heeft accepteert Pon Energy Rental geen vermindering van de huursom of andere vorderingen ongeacht wat de oorzaak is van de stilstand.

7. Aansprakelijkheid Huurder

(a) De Huurder is volledig aansprakelijk jegens Pon Energy Rental voor verlies van of schade aan de Apparatuur, ongeacht de oorzaak van dergelijk(e) verlies of schade, die zich heeft voorgedaan tijdens de Huurperiode (derhalve met inbegrip van diefstal/vermissing van Apparatuur). Deze aansprakelijkheid is ook van toepassing gedurende de periode dat de Apparatuur zich op de Locatie bevindt, derhalve ook voorafgaand aan de aanvang van de in de Huurovereenkomst opgenomen Huurperiode en na afloop van de Huurperiode, zolang de Apparatuur nog niet door Pon Energy Rental is opgehaald. De Huurder is bovendien volledig aansprakelijk jegens Pon Energy Rental voor de bewaring van de Apparatuur en voor de teruggave van de Apparatuur aan Pon Energy Rental in dezelfde goede staat, zoals vermeld in artikel 6 sub (a) van deze Algemene Voorwaarden, aan het eind van de Huurovereenkomst.

(b) De Huurder vrijwaart Pon Energy Rental met betrekking tot vorderingen van derden die op enige wijze verbonden zijn met de Apparatuur of het gebruik daarvan, ook indien deze gerelateerd zijn aan verlies of vernietiging van een eigendom, waaronder letselschade of overlijden van een persoon, ongeacht de oorzaak daarvan. De Huurder is tevens gehouden om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van hetgehuurde door hem of derden, te betalen, ook voor zover deze worden opgelegd aan Pon Energy Rental, inclusief boetes, heffingen, et cetera, wegens schending van het bepaalde in artikel 15 van onderhavige Algemene Voorwaarden.

(c) De Huurder zal Pon Energy Rental onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer zich een ongeluk, verlies of schade voordoet, dat of die is veroorzaakt door of het gevolg is van het gebruik van de Apparatuur, ongeacht de manier waarop een dergelijk(e) ongeluk, verlies of schade heeft plaatsgevonden. De Huurder zal een mondelinge kennisgeving aan Pon Energy Rental binnen 48 uur schriftelijk aan Pon Energy Rental bevestigen.

(d) Verlies of schade dat of die door de Huurder moet worden vergoed, zoals vermeld in dit artikel, zal in ieder geval inclusief, maar niet beperkt tot, de betaling van alle, directe en indirecte verliezen en/of schade, kosten (waaronder begrepen kosten voor het vaststellen van de verliezen en/of schade) en uitgaven, in rechte of anderszins, zijn.

(e) Bedienend personeel van de Apparatuur (waaronder begrepen Huurder, zijn personeel, door hem ingeschakelde hulppersonen, danwel andere personen, werken onder de verantwoordelijkheid van Huurder en worden geacht bekend te zijn met de gebruiksinstructies van de Apparatuur. Huurder staat hiervoor in tegenover Pon Energy Rental. De huurder is verplicht al het gehuurde materiaal te behandelen volgens de (schriftelijke) instructies van de verhuurder en altijd goed te beheren en te gebruiken overeenkomstig de bestemming; dagelijks dienen de stand van de motorolie, compressorolie, koelvloeistof en gedistilleerd water (accu) gecontroleerd te worden. De huurder is verplicht om de onderhoudsintervallen vermeld op het materiaal in acht te nemen en indien nodig dit aan de verhuurder te melden. De gegevens kunnen worden afgelezen van de servicesticker op het materiaal.

7A. Aansprakelijkheid huurder elektrische veiligheid

(a) Pon Energy Rental verklaart dat de losse componenten en/ofelektrische installatie en de hierin toegepaste component(en) geleverd door Pon Energy Rental, voor oplevering zijn geïnspecteerd en in veilige staat zijn.

(b) Het is niet toegestaan om zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Pon Energy Rental wijzigingen uit te voeren aan de opgeleverde elektrische installatie. Hieronder wordt verstaan het verplaatsen van delen van de installatie, het uitbreiden van de installatie of het anders belasten van de installatie dan oorspronkelijk bedoeld in het installatieplan.

(c) Pon Energy Rental is niet verantwoordelijke voor de veiligheid van delen van de elektrische installatie, aardings- en vereffeningssystemen en aangesloten elektrisch materieel die niet zijn geleverd en aangelegd door Pon Energy Rental maar die hierdoor wel kunnen worden beïnvloed.

(d) Conform het Arbobesluit, de NEN 3140 (Nederland) en het AREI (België) moet de elektrische installatie en/of elektrische componenten in veilige staat worden gehouden. De installatie moet daarvoor worden beheerd door een elektrotechnische deskundige; de installatieverantwoordelijke die wordt aangewezen door de huurder.

8. Beperking aansprakelijkheid Pon Energy Rental

(a) De aansprakelijkheid van Pon Energy Rental is beperkt tot de directe materiële en letselschade, voor zover deze betrekking heeft op eigendommen en werknemers van Huurder, indien de schade is veroorzaakt door een gebrek van het gehuurde Materieel. Elke aan Pon Energy Rental toerekenbare tekortkoming in de Apparatuur wordt gekwalificeerd als een gebrek, voor zover die tekortkoming aanwezig was voorafgaand aan de levering van de Apparatuur aan de Locatie en/of de oorzaak aan die levering voorafging, waardoor de Apparatuur niet of niet naar behoren functioneert. De aansprakelijkheid van Pon Energy Rental is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de door Pon Energy Rental afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, daaronder verstaan het eigen risico dat Pon Energy Rental met betrekking tot die verzekering draagt en zal nimmer meer bedragen dan 80% van de totale Leasekosten die Pon Energy Rental op grond van de Huurovereenkomst van Huurder heeft ontvangen met betrekking tot de Apparatuur.

(b) Pon Energy Rental is (buiten de onder (a) genoemde gevallen) in geen geval jegens Huurder aansprakelijk voor (overige) indirecte schade, immateriële schade of gevolgschade in alle gevallen in de meest ruime zin van het woord. Daaronder onder meer begrepen, doch niet uitsluitend, inkomstenderving, winstderving, vertragingsschade, stilstandschade en reputatieschade.

(c) Deze in dit artikel vervatte beperking van de aansprakelijkhied geldt niet wanneer de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Pon Energy Rental.

(d) Huurder vrijwaart Pon Energy Rental voor aanspraken van derden op grond van schade door of verband houdend met de door Huurder gehuurde Apparatuur.

9. Huursom

(a) De Huurder zal de Huursom blijven betalen gedurende de periode na afloop van de Huurovereenkomst gedurende welke de Apparatuur niet van de Locatie wordt verwijderd naar een door Pon Energy Rental aangewezen locatie.

(b) De Huurder zal de Huursom blijven betalen in het geval dat reparaties of andere werkzaamheden worden uitgevoerd aan de Apparatuur tijdens de Huurperiode. Eventuele overeengekomen kortingen op de Huursom als gevolg van stilstand worden achteraf verrekend door Pon Energy Rental.

(c) Voor de operationele uren van de Apparatuur die het in de Huurovereenkomst bepaalde aantal operationele uren overtreffen, zal het in de Huurovereenkomst aangegeven (meer)tarief in rekening worden gebracht.

(d) De Huurder kan zich met betrekking tot de bepalingen van dit artikel niet beroepen op overmacht.

10. Verandering van Huursom en bankgarantie

(a) Pon Energy Rental kan de Huursom telkens na afloop van een periode van twaalf (12) maanden, gerekend vanaf de aanvangsdatum van de Huurovereenkomst, verhogen met het verschil tussen de alsdan meest recente inflatie-index en de inflatie-index die van toepassing was op het moment dat de Apparatuur op de Locatie werd geleverd, danwel het indexcijfer dat van toepassing was op enige eerdere indexering van de Huursom.

(b) Als de Apparatuur niet bedoeld is voor gebruik op het grondgebied van Nederland, België of Luxemburg, zal de Huurder een bankgarantie geven aan Pon Energy Rental voor een bedrag ter hoogte van de vervangingswaarde van de Apparatuur, plus de Huursom. Deze bankgarantie dient zodanig te zijn geformuleerd dat de verstrekkende bank zich verbindt op eerste schriftelijke verzoek van Pon Energy Rental, met mededeling dat de Huurder met de nakoming van zijn in de Huurovereenkomst of onderhavige Algemene Voorwaarden vervatte verplichtingen in verzuim is, te zullen overgaan tot uitkering aan Pon Energy Rental van het door Pon Energy Rental aan de bank gespecificeerde bedrag, zonder dat de opdrachtgever verplicht is de wanprestatie van de opdrachtnemer te bewijzen of aannemelijk te maken. De bankgarantie zal (pas mogen) vervallen op het moment dat Pon Energy Rental de Apparatuur in goede staat retour heeft ontvangen.

11. Betaling

(a) Tenzij uitdrukkelijk anderszins is bepaald in de Huurovereenkomst of op de factuur, dient de Huurder alle facturen opgesteld in de naam van Pon Energy Rental binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum te hebben betaald, zonder enig recht op korting of verrekening. Pon Energy Rental accepteert geen betaling in cash doch uitsluitend betaling via pin, bankoverschrijving of credit card. Aan creditcardbetalingen kan Pon Energy Rental voorwaarden verbinden.

(b) Als de Huurder niet voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen als bedoeld onder (a), of weigert daaraan te voldoen, is de Huurder van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is. In een dergelijk geval is de Huurder gehouden Pon Energy Rental een contractuele rente te betalen over de niet-betaalde bedragen van 8% per maand. De rente is derhalve verschuldigd vanaf de dag die volgt op de laatste dag van de onder (a) gespecificeerde betaaltermijn. Deze rente is onmiddellijk, derhalve zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de invordering van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke invorderingskosten) komen ten laste van de Huurder.
De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de gefactureerde hoofdsom, met een minimum van EUR 250,-.

(c) Betaling strekt eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de vervallen rente en daarna op de hoofdsom (eerst in mindering op de oudste factuur, gevolgd door de op één na oudste factuur, et cetera).

(d) Indien en voor zover Huurder zijn verplichtingen uit de Huurvereenkomst of onderhavige Algemene Voorwaarden niet, niet tijdig, of niet volledig nakomt, is Pon Energy Rental gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van genoemde overeenkomst en voorwaarden op te schorten, danwel de Huurovereenkomst te beëindigen (ontbinden), zonder dat Pon Energy Rental alsdan op enigerlei schadeplichting wordt jegens Huurder.

(e) Alle door de Huurder aan Pon Energy Rental verschuldigde bedragen zullen onmiddellijk en volledig opeisbaar worden bij de beëindiging van de Huurovereenkomst door Pon Energy Rental. De Huurder zal Pon Energy Rental op eerste verzoek (naast eventueel verschuldigde compensatie als hierna genoemd) alle bedragen genoemd in de Huurovereenkomst betalen, alsmede alle andere betalingen die Pon Energy Rental moet doen aan een derde in verband met de terugname of verwijdering van de Apparatuur.

12. Eigenaarschap, onderverhuur en bezwaring

(a) De Apparatuur is en blijft te allen tijde eigendom van Pon Energy Rental.

(b) De Huurder garandeert dat de Apparatuur alleen zal worden gebruikt voor, en alleen op locaties die geschikt zijn voor, de eigen werkzaamheden van de Huurder, en wel op een veilige manier en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

(c) De Huurder is nooit gerechtigd de Apparatuur te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

(d) De Huurder zal de Apparatuur, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pon Energy Rental, niet (onder)verhuren aan een derde.

(e) Als de Apparatuur het onderwerp wordt van of betrokken raakt bij een beslagleggings-, faillissements- of andere wettelijke (insolventie)procedure, of als de Huurder de zeggenschap over of het bezit van de Apparatuur anderszins verliest of dreigt te verliezen, dan zal de Huurder Pon Energy Rental hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en bovendien alles in zijn macht doen om de belangen en de eigendom van Pon Energy Rental te waarborgen.

13. Intellectuele Eigendom

(a) Alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, op de resultaten van de werkzaamheden van Pon Energy Rental in het kader van de Huurovereenkomst, alsmede op de daarbij ontwikkelde Apparatuur, berusten bij Pon Energy Rental.

(b) Huurder draagt voor zover vereist door aanvaarding van de Huurovereenkomst bij voorbaat alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan in het kader van de uitvoering van de Huurovereenkomst over aan Pon Energy Rental.

(c) Huurder zal geen bij Pon Energy Rental berustende intellectuele eigendomsrechten schenden.

14. Wijziging van Locatie

De Huurder zal de Apparatuur niet verplaatsen van de in de Huurovereenkomst bepaalde Locatie, noch zal hij toestaan dat de Apparatuur wordt verplaatst, tenzij Pon Energy Rental van tevoren schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verplaatsing. Een door Pon Energy Rental gegeven toestemming voor verplaatsing zal geen invloed hebben op de andere bepalingen in de Huurovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

15. Naamplaat/logo van Pon Energy Rental

Naamplaten en logo’s die door of in opdracht van Pon Energy Rental zijn aangebracht of gemarkeerd op de Apparatuur, zullen niet door de Huurder worden verwijderd, vernietigd of uitgewist.

16. Licenties/vergunningen en vrijstellingen

De Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van de benodigde licenties, vergunningen en vrijstellingen met betrekking tot het gebruik van de Apparatuur. De intrekking of weigering van een licentie/vergunning of vrijstelling zal nimmer leiden tot de ontbinding of beëindiging van de Huurovereenkomst of tot enige andere maatregel tegen Pon Energy Rental.

17. Beëindiging van de Huurovereenkomst

(a) Met uitzondering van Huurovereenkomsten met een vaste duur, of als in de Huurovereenkomst anderszins anders is bepaald, kan elke Partij schriftelijk kennisgeving doen van beëindiging van de Huurovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zeven (7 dagen).

(b) Pon Energy Rental kan de Huurovereenkomst , geheel of gedeeltelijk, eenzijdig (buitengerechtelijk) ontbinden met onmiddellijke ingang zonder in dit verband compensatie te moeten betalen nadat de Huurder ingebreke werd gesteld, als de Huurder:

I. meer dan 30 dagen achterloopt in de betaling van de Huursom; of
II. nalaat enige andere bepaling van de Huurovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden uit te voeren of na te leven; of
III. in het geval voorzien in art. 6(e); of
IV. iets doet of toelaat waardoor de rechten van Pon Energy Rental op en in de Apparatuur benadeeld of in gevaar worden gebracht; of
V. faillissement aanvraagt, een vergelijk treft met schuldeisers, een procedure van ontbinding en/of vereffening opstart, of anderszins het onderwerp wordt van een insolventieprocedure of gedwongen wordt tot verkoop van zijn eigendom.
In deze genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van Pon Energy Rental op de Huurder direct en geheel opeisbaar, is de Huurder gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde Apparatuur en heeft

Pon Energy Rental het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Huurder – althans, de Locatie – en deze te betreden, teneinde de betreffende Apparatuur op te halen en weer in bezit te nemen.

(c) Alle door de Huurder aan Pon Energy Rental verschuldigde bedragen zullen (ook buiten de onder (b) bedoelde gevallen) onmiddellijk opeisbaar worden bij de beëindiging van de Huurovereenkomst.

(d) Wanneer de Huurovereenkomst wordt beëindigd, zal Pon Energy Rental de Apparatuur van de Locatie ophalen. Als de Apparatuur moet worden verwijderd om een andere reden dan beëindiging van de Huurovereenkomst via kennisgeving, zal de Huurder aansprakelijk zijn voor alle in verband hiermee door Pon Energy Rental gemaakte kosten en geleden schade.

(e) Dit artikel laat het recht van Pon Energy Rental onverlet om nakoming door en/of compensatie van de Huurder te vordering, in plaats van het maken van een keuze voor (buitengerechtelijke)ontbinding van de Huurovereenkomst.

18. Verzekering

(a) De Huurder dient voor eigen rekening een volledige verzekering nemen van een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij voor de Apparatuur, zoals beschreven in de Huurovereenkomsttegen brand, diefstal, botsing, aardbeving, overstroming, hagel, storm en vandalisme en overigens voor wat betreft de verplichtingen krachtens (onder meer, maar niet uitsluitend artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.
Op eerste verzoek van Pon Energy Rental zal Huurder een afschrift van het verzekeringsbewijs verstrekken aan Pon Energy Rental. De verzekering moet geldend zijn voor de gehele periode van de huur. Pon Energy Rental is gerechtigd van de Huurder te verlangen dat zij Pon Energy Rental als uitkeringsgerechtigde onder de verzekering opneemt en terzake een dekkingsbevestiging aan Pon Energy Rental verstrekt.

(b) Tegen een door Pon Energy Rental aan Huurder in rekening te brengen, in de Huurovereenkomst te specificeren, vergoeding en door het ondertekenen door Huurder van de acceptatie van de LDW-verzekering (Loss Damage Waiver, afkoop risico bij schade en diefstal) kunnen de Huurder en Pon Energy Rental in de Huurovereenkomst overeenkomen om af te zien van het bepaalde in sub (a). Alsdan is Huurder niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van de Apparatuur van Pon Energy Rental. In het geval dat een LDW met een eigen risico in de Huurovereenkomst is overeengekomen, zal de aansprakelijkheid van Huurder jegens Pon Energy Rental zijn beperkt tot maximaal het tussen Partijen overeengekomen eigen risico van Huurder. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval van schade ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid van, ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik van, ongeoorloofde (onder)verhuur van of ter beschikking stelling van de Apparatuur aan derden, of wanneer de Huurder recht op schadevergoeding aan een andere door of ten behoeve van Huurder afgesloten verzekering kan ontlenen.

(c) De Huurder zal Pon Energy Rental onmiddellijk schriftelijk informeren in geval van enige situatie die heeft geleid of kan leiden tot een vordering onder de in dit artikel omschreven verzekering(en). De Huurder zal bij het behandelen van de claim niet de belangen van Pon Energy Rental schaden.

19. Derdenbeding / Overdracht van rechten en verplichtingen

(a) Huurder verklaart ermee bekend te zijn en stemt er voor zover mee in te stemmen dat het eigendom van de Apparatuur bij een derde kan (komen te) berusten of dat de Apparatuur kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van Pon Energy Rental te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.

(b) Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige Huurovereenkomst zal Huurder de Apparatuur op eerste verzoek aan de hiervoor bedoelde derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van de Apparatuur zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Pon Energy Rental jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige Huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

(c) Indien de situatie als bedoeld onder (b) zich voordoet en de derde het gebruik van de Apparatuur door Huurder zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een Huurovereenkomst met hem te sluiten, voor de restant looptijd van de Huurovereenkomst, voor zover die onder gelijkluidende condities plaatsvindt.

(d) Het in dit artikel opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder of Pon Energy Rental worden herroepen.

(e) Pon Energy Rental is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Huurovereenkomst(en) en deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan derden, waaronder dochter- en/of groepsmaatschappijen dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Pon Energy Rental uit zijn verplichtingen jegens Huurder zal zijn ontslagen. Huurder geeft nu al voor dan toestemming voor deze overdracht en is verplicht op eerste verzoek van Pon Energy Rental alle door Pon Energy Rental voor bedoelde overdracht noodzakelijke geachte (feitelijke) medewerking te verlenen.

(g) Het is Huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pon Energy Rental niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de Huurovereenkomst(en) over te dragen of rechten met een beperkt recht te bezwaren.

20. Vertrouwelijkheid

(a) De Partijen komen overeen om alle over en weer verkregen informatie inzake de werkmethoden en de zaken van de andere Partij vertrouwelijk te behandelen en niet verder te verspreiden onder of bekend te maken aan derden. De Partijen zullen bovendien deze verplichting tot geheimhouding opleggen aan hun werknemers en agenten.

21. Communicatie

Elke verklaring, elk verzoek, elke eis of andere mededeling, ongeacht de inhoud daarvan, zal door de Partijen schriftelijk worden gedaan en worden gestuurd naar het laatst bekende adres, faxnummer of e-mailadres van de andere Partij. Faxberichten en e-mails zullen voor dit artikel worden beschouwd als schriftelijke mededelingen.

22. Nettoprijs

Alle tarieven of bedragen, inclusief eventuele buitengerechtelijke kosten, genoemd in de Huurovereenkomst of in deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief btw of enige andere toepasselijke huurheffing of –belasting.

23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

(a) De Huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden, alsmede de manier van het sluiten en uitvoeren daarvan, worden beheerst door en uitsluitend uitgelegd in overeenstemming met Belgisch recht, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (het “Weens Koopverdrag”).

(b) Alle geschillen tussen de Partijen met betrekking tot de Huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden, alsmede de manier van het sluiten en uitvoeren daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Afdeling Antwerpen.

24. Privacy en persoonsgegevens

(a) Partijen verlenen elkaar over en weer alle medewerking teneinde de andere Partij in staat te stellen zijn verplichtingen op grond van de van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na te komen.
(b) Pon Energy Rental houdt zich bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst aan de van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens aangaande Huurder.

(c) Pon Energy Rental verwerkt de persoonsgegevens die betrekking hebben op Huurder uitsluitend ten behoeve van Huurder, voor zover noodzakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst.

(d) Pon Energy Rental neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die betrekking hebben op Huurder te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking.

(e) De Pon Verwerkersovereenkomst zal, indien noodzakelijk, door Pon Energy Rental als Bijlage bij deze Algemene Voorwaarden worden aangehecht en door Huurder worden ondertekend.

25. Export

Huurder zal voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving inclusief alle van toepassing zijnde exportcontroles, sancties, embargo’s en andere restricties in relatie tot alle goederen en diensten geleverd door Pon Energy Rental onder deze Algemene Voorwaarden. Huurder garandeert dat alle door Pon Energy Rental geleverde goederen en diensten niet geëxporteerd, verkocht, overgedragen of gebruikt zullen worden in strijd met voornoemde wet- en regelgeving. Huurder zal Pon Energy Rental en diens dochterondernemingen vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle claims, verliezen, schade, kosten, sancties en/of boetes in welke vorm dan ook die voortkomen uit de niet-nakoming van voornoemde garantie.