Skip to main content

Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden zullen de volgende termen de volgende
betekenis hebben:
(a) Apparatuur: elk stuk apparatuur, deel van een stuk apparatuur,
bijbehorende producten, vervanging en elk ander artikel of voorwerp dat
uit hoofde van de Huurovereenkomst wordt gehuurd;
(b) Huurder: de (rechts)persoon die de Apparatuur van Pon Energy
Rental huurt; onder deze benaming wordt mede begrepen de
(rechts)opvolger(s) van de Huurder, danwel de (rechts)persoon die
anderszins in een contractuele relatie staat tot Pon Energy Rental;
(c) Huurperiode: de periode bepaald in de Huurovereenkomst
gedurende welke de Huurder de Apparatuur van Pon Energy Rental
huurt;
(d) Huursom: het huurtarief voor de Apparatuur die wordt geleverd in
overeenstemming met de Huurovereenkomst en met inachtneming van
deze Algemene Voorwaarden;
(e) Locatie: de plaats waar de Apparatuur wordt of moet worden
afgeleverd in overeenstemming met de instructies van de Huurder;
(f) Huurovereenkomst: de overeenkomst inzake de huur en verhuur
van de Apparatuur (inclusief eventuele bijlagen) die tussen Pon Energy
Rental en de Huurder wordt gesloten waarop de onderhavige Algemene
Voorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van
toepassing zijn;
(g) Partijen: “Pon Energy Rental” en de “Huurder” gezamenlijk;
(h) Pon Energy Rental: de (rechts)persoon die de Apparatuur aan de
Huurder verhuurt danwel (één of meerdere van) de tot Pon Energy
Rental in concernverband staande vennootschappen, alsmede hun
rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, een en ander zoals
gespecificeerd in de Huurovereenkomst;
(i) Wetgeving: alle nationale of lokale wetten of regelingen, waaronder
wijzigingen of vervangingen daarvan;
(j) Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van
Pon Energy Rental.

2. Toepasbaarheid
(a) Deze Algemene Voorwaarden zijn in hun geheel van toepassing op
alle verzoeken om informatie, aanbiedingen, opdrachten en
overeenkomsten, met inbegrip van de Huurovereenkomst, op grond
waarvan Pon Energy Rental de Apparatuur verhuurt.
(b) Eventuele algemene voorwaarden van de Huurder of een derde,
hoe ook beschreven of genoemd, zullen niet van toepassing zijn en
worden bij dezen uitdrukkelijk van de handgewezen.
(c) Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te
zijn, nietig wordt verklaard of anderszins in rechte nietig of vernietigbaar
blijkt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van
kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen Partijen
vervangen door rechtsgeldige bepaling(en), met zoveel als mogelijk
dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling(en).
(d) In het geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de
Huurovereenkomst en bepalingen uitdeze Algemene Voorwaarden,
zullen de bepalingen uit de Huurovereenkomst prevaleren.
(e) Partijen kunnen alleen afwijken van deze Algemene Voorwaarden of
de Huurovereenkomst door een schriftelijke vastlegging daarvan, welke,
rechtsgeldig is ondertekend door de Partijen.

3. Het sluiten van een overeenkomst
(a) Door Pon Energy Rental verzonden offertes zijn geheel vrijblijvend,
hebben een geldingsduur van veertien dagen, en binden Pon Energy
Rental niet, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.
(b) Er wordt een Huurovereenkomst gesloten bij aanvaarding door de
Huurder van een door Pon Energy Rental uitgebrachte aanbieding of
offerte, zelfs als de door Pon Energy Rental uitgebrachte aanbieding of
offerte niet voldoet aan de door de Huurder bepaalde specificaties. Elke
uitgebrachte aanbieding of offerte wordt gedaan onder voorbehoud van
de beschikbaarheid van de Apparatuur.

4. Levering en aanvang van de Huurperiode
(a) Pon Energy Rental zal de Apparatuur leveren op de leverdatum en
op de Locatie als bepaald in de Huurovereenkomst. De Huurperiode
vangt aan bij vertrek van de Apparatuur van de Pon Energy Rental
locatie, tenzij in de Huurovereenkomst een andere datum is
overeengekomen. De Huurperiode eindigt wanneer de Apparatuur van de
Locatie op een door Pon Energy Rental aangewezen locatie is
aangekomen, danwel op de in de Huurovereenkomst opgenomen
einddatum, voor zover die datum later is.
(b) De Huurder is aansprakelijk voor betaling van de Huursom vanaf het
moment dat de Huurperiode aanvangt.
(c) Een datum of termijn genoemd in de Huurovereenkomst of deze
Algemene Voorwaarden is geen vervaltermijn, tenzij uitdrukkelijk
anderszins is bepaald.
(d) Pon Energy Rental is niet aansprakelijk jegens de Huurder voor
schade als gevolg van een vertraging in de levering, tenzij de vertraagde
levering het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Pon
Energy Rental. Indien Pon Energy Rental wegens overmacht enige uit
de Huurovereenkomst of onderhavige Algemene Voorwaarden niet kan
nakomen, geldt eveneens dat Pon Energy Rental generlei
schadevergoeding aan Huurder zal zijn verschuldigd. Onder overmacht
dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Pon
Energy Rental om die van zodanige aard is dat naleving van de
Huurovereenkomst onmogelijk is geworden. Hieronder wordt onder
meer, maar niet uitsluitend, verstaan: staking, oproer, oorlog en andere
onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën- en
pandemieën van gelijk welke aard, gebrek aan grondstoffen,
verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme
weersomstandigheden, brand, machinebreuk, verstoringen in het bedrijf
van Pon Energy Rental), problemen bij toeleveranciers en/of
maatregelen van enige overheidsinstantie.
(e) Als de Apparatuur niet of niet tijdig door Pon Energy Rental wordt
geleverd, zal aan Pon Energy Rental een redelijke termijn worden
gegeven van ten minste zeven (7) dagen, waarbinnen zij de kans heeft
de niet-levering van de Apparatuur alsnog te verzorgen. Als Pon Energy
Rental niet alsnog in staat is om de levering te verzorgen binnen deze
termijn, heeft de Huurder aansluitend de mogelijkheid de
Huurovereenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke
verklaring daartoe.
(f) De Huurder heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om
Huurovereenkomsten voorafgaand aan de overeengekomen Huurperiode
te annuleren. Indien de Huurder de Huurovereenkomst meer dan zeven
dagen voorafgaand aan het begin van de Huurperiode annuleert is de
Huurder 50% van de overeengekomen huursom en de door Pon Energy
Rental gemaakte kosten verschuldigd. Indien de Huurder de
Huurovereenkomst binnen zeven dagen voor aanvang van de
overeengekomen Huurperiode annuleert is de Huurder 100% van de
overeengekomen Huursom verschuldigd.
(g) Indien de Huurder de Huurovereenkomst voor afloop van de
overeengekomen Huurperiode wenst te beëindigen is de Huurder toch
de volledige overeengekomen Huursom verschuldigd aan Pon Energy
Rental.
(h) De Huurder kan zich met betrekking tot de bepalingen in dit artikel
niet beroepen op overmacht.

5. Brandstof
(a) De Apparatuur wordt geleverd met een volle brandstoftank. De op de
einddatum ontbrekende liters worden aan Huurder in rekening gebracht
tegen de dan geldende Diesel dagprijs (ULZ Heizol).
(b) Indien er tussentijdse brandstofleveringen nodig zijn heeft Huurder
de keuze tussen het zelf afvullen van de tank dan wel het door Pon
Energy Rental laten afvullen van de tank. Pon Energy Rental brengt
hiervoor de Diesel dagprijs in rekening te vermeerderen met een toeslag
van EUR 75,- indien de levering minder dan 1000 liter betreft en een
toeslag van EUR 150,– in geval van levering buiten kantooruren.
(c) Schade aan de Apparatuur door het gebruik van niet geschikte
brandstof komt voor rekening van Huurder.

6. Onderhoud, reparatie en vervanging
(a) Pon Energy Rental zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat bij
de aanvang van de Huurperiode de Apparatuur in een goede staat
verkeert, dat deze functioneert, adequaat is onderhouden, en voldoet
aan alle voorwaarden en bepalingen ten aanzien van de constructie, het
onderhoud, de beproeving en inspecties.
(b) De Apparatuur zal worden geacht te zijn afgeleverd in de in artikel
6(a) hiervoor vermelde staat, tenzij de Huurder binnen 48 uur na
daadwerkelijke levering op de Locatie schriftelijk aan Pon Energy Rental
meldt dat de Apparatuur niet in de in artikel 6(a) hiervoor bepaalde staat
verkeert, voorzien van een toelichting op hetgeen Huurder constateert.
(c) Na afloop van de in artikel 6(b) hiervoor genoemde termijn zal de
Huurder Pon Energy Rental onmiddellijk op de hoogte stellen als de
Apparatuur niet functioneert overeenkomstig de door Pon Energy Rental
opgegeven specificatie.
(d) De Huurder mag niet zelf reparaties uitvoeren of een derde
inschakelen om reparaties te verrichten aan de Apparatuur, tenzij Pon
Energy Rental hiertoe vooraf uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
(e) Pon Energy Rental zal alle noodzakelijke reparaties (inclusief
onderhoudswerkzaamheden) aan de Apparatuur uitvoeren en eventueel
noodzakelijke vervangingen voor de Apparatuur leveren zo spoedig
mogelijk op een tijdstip dat (voor zover redelijkerwijs mogelijk en tijdens
normale werktijden) de Huurder schikt. Indien reparatie niet mogelijk is
en de noodzakelijke vervangingsmaterialen niet voorhanden zijn, kan
Pon Energy Rental de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang
beëindigen zonder in dit verband aansprakelijk te zijn jegens de Huurder.
Over de periode dat door Pon Energy Rental reparaties aan de
Apparatuur worden verricht blijft Huurder de overeengekomen huurprijs
verschuldigd.
(f) Elke vervanging van materiaal in of aan de Apparatuur zal tot gevolg
hebben dat het vervangingsonderdeel een component of onderdeel wordt
van de specificaties van de Apparatuur, zodat Pon Energy Rental met
onmiddellijke ingang eigenaar wordt van het vervangingsonderdeel.
(g) De Huurder zal Pon Energy Rental, de aangewezen
vertegenwoordigers van Pon Energy Rental of de verzekeraars van de
(Apparatuur van) Pon Energy Rental op alle redelijke tijdstippen toegang
verlenen tot de Apparatuur zodat zij de Apparatuur (of materialen die
daartoe behoren) kunnen inspecteren, beproeven, wijzigen, repareren of
vervangen. Indien de inspectie, doordat Huurder deze toegang niet
verleent, niet tijdig kan plaatsvinden is Huurder aansprakelijk voor schade
aan de Apparatuur als gevolg van het niet tijdig inspecteren, beproeven,
wijzigen, repareren of vervangen van de Apparatuur en/of onderdelen
daarvan. Indien de inspectie schade of gebreken aan de Apparatuur
blootlegt die toe te rekenen zijn aan (het gebruik van de Apparatuur door)
de Huurder, dan zal de Huurder de kosten van de inspectie en reparatie
betalen.
(h) Pon Energy Rental behoudt zich het recht voor de Apparatuur te
vervangen door andere apparatuur met dezelfde specificaties als in de
Huurovereenkomst neergelegd, als Pon Energy Rental dat wenselijk of
raadzaam acht, zonder dat de Huurder hierdoor in staat is of gerechtigd
wordt om de Huurovereenkomst te beëindigen.
(i) Indien er sprake is van stilstand waarop Pon Energy Rental
redelijkerwijs geen invloed heeft accepteert Pon Energy Rental geen
vermindering van de huursom of andere vorderingen ongeacht wat de
oorzaak is van de stilstand.

7. Aansprakelijkheid Huurder
(a) De Huurder is volledig aansprakelijk jegens Pon Energy Rental voor
verlies van of schade aan de Apparatuur, ongeacht de oorzaak van
dergelijk(e) verlies of schade, die zich heeft voorgedaan tijdens de
Huurperiode (derhalve met inbegrip van diefstal/vermissing van
Apparatuur). Deze aansprakelijkheid is ook van toepassing gedurende de
periode dat de Apparatuur zich op de Locatie bevindt, derhalve ook
voorafgaand aan de aanvang van de in de Huurovereenkomst
opgenomen Huurperiode en na afloop van de Huurperiode, zolang de
Apparatuur nog niet door Pon Energy Rental is opgehaald. De Huurder is
bovendien volledig aansprakelijk jegens Pon Energy Rental voor de
bewaring van de Apparatuur en voor de teruggave van de Apparatuur
aan Pon Energy Rental in dezelfde goede staat, zoals vermeld in artikel 6
sub (a) van deze Algemene Voorwaarden, aan het eind van de
Huurovereenkomst.
(b) De Huurder vrijwaart Pon Energy Rental met betrekking tot
vorderingen van derden die op enige wijze verbonden zijn met de
Apparatuur of het gebruik daarvan, ook indien deze gerelateerd zijn aan
verlies of vernietiging van een eigendom, waaronder letselschade of
overlijden van een persoon, ongeacht de oorzaak daarvan. De Huurder is
tevens gehouden om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien
uit het gebruik van hetgehuurde door hem of derden, te betalen, ook voor
zover deze worden opgelegd aan Pon Energy Rental, inclusief boetes,
heffingen, et cetera, wegens schending van het bepaalde in artikel 15
van onderhavige Algemene Voorwaarden.
(c) De Huurder zal Pon Energy Rental onmiddellijk op de hoogte stellen
wanneer zich een ongeluk, verlies of schade voordoet, dat of die is
veroorzaakt door of het gevolg is van het gebruik van de Apparatuur,
ongeacht de manier waarop een dergelijk(e) ongeluk, verlies of schade
heeft plaatsgevonden. De Huurder zal een mondelinge kennisgeving aan
Pon Energy Rental binnen 48 uur schriftelijk aan Pon Energy Rental
bevestigen.
(d) Verlies of schade dat of die door de Huurder moet worden vergoed,
zoals vermeld in dit artikel, zal in ieder geval inclusief, maar niet beperkt
tot, de betaling van alle, directe en indirecte verliezen en/of schade,
kosten (waaronder begrepen kosten voor het vaststellen van de verliezen
en/of schade) en uitgaven, in rechte of anderszins, zijn.
(e) Bedienend personeel van de Apparatuur (waaronder begrepen
Huurder, zijn personeel, door hem ingeschakelde hulppersonen, danwel
andere personen, werken onder de verantwoordelijkheid van Huurder en
worden geacht bekend te zijn met de gebruiksinstructies van de
Apparatuur. Huurder staat hiervoor in tegenover Pon Energy Rental.

8. Beperking aansprakelijkheid Pon Energy Rental
(a) De aansprakelijkheid van Pon Energy Rental is beperkt tot de directe
materiële en letselschade, voor zover deze betrekking heeft op
eigendommen en werknemers van Huurder, indien de schade is
veroorzaakt door een gebrek van het gehuurde Materieel. Elke aan Pon
Energy Rental toerekenbare tekortkoming in de Apparatuur wordt
gekwalificeerd als een gebrek, voor zover die tekortkoming aanwezig
was voorafgaand aan de levering van de Apparatuur aan de Locatie
en/of de oorzaak aan die levering voorafging, waardoor de Apparatuur
niet of niet naar behoren functioneert. De aansprakelijkheid van Pon
Energy Rental is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval door de door Pon Energy Rental afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, daaronder verstaan het
eigen risico dat Pon Energy Rental met betrekking tot die verzekering
draagt en zal nimmer meer bedragen dan 80% van de totale
Leasekosten die Pon Energy Rental op grond van de Huurovereenkomst
van Huurder heeft ontvangen met betrekking tot de Apparatuur.
(b) Pon Energy Rental is (buiten de onder (a) genoemde gevallen) in
geen geval jegens Huurder aansprakelijk voor (overige) indirecte
schade, immateriële schade of gevolgschade in alle gevallen in de
meest ruime zin van het woord. Daaronder onder meer begrepen, doch
niet uitsluitend, inkomstenderving, winstderving, vertragingsschade,
stilstandschade en reputatieschade.
(c) Deze in dit artikel vervatte beperking van de aansprakelijkhied geldt
niet wanneer de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van
Pon Energy Rental.
(d) Huurder vrijwaart Pon Energy Rental voor aanspraken van derden
op grond van schade door of verband houdend met de door Huurder
gehuurde Apparatuur.

9. Huursom
(a) De Huurder zal de Huursom blijven betalen gedurende de periode
na afloop van de Huurovereenkomst gedurende welke de Apparatuur
niet van de Locatie wordt verwijderd naar een door Pon Energy Rental
aangewezen locatie.
(b) De Huurder zal de Huursom blijven betalen in het geval dat
reparaties of andere werkzaamheden worden uitgevoerd aan de
Apparatuur tijdens de Huurperiode. Eventuele overeengekomen
kortingen op de Huursom als gevolg van stilstand worden achteraf
verrekend door Pon Energy Rental.
(c) Voor de operationele uren van de Apparatuur die het in de
Huurovereenkomst bepaalde aantal operationele uren overtreffen, zal
het in de Huurovereenkomst aangegeven (meer)tarief in rekening
worden gebracht.
(d) De Huurder kan zich met betrekking tot de bepalingen van dit
artikel niet beroepen op overmacht.

10. Verandering van Huursom en bankgarantie
(a) Pon Energy Rental kan de Huursom telkens na afloop van een
periode van twaalf (12) maanden, gerekend vanaf de aanvangsdatum
van de Huurovereenkomst, verhogen met het verschil tussen de alsdan
meest recente inflatie-index en de inflatie-index die van toepassing was
op het moment dat de Apparatuur op de Locatie werd geleverd, danwel
het indexcijfer dat van toepassing was op enige eerdere indexering van
de Huursom.
(b) Als de Apparatuur niet bedoeld is voor gebruik op het grondgebied
van Nederland, België of Luxemburg, zal de Huurder een bankgarantie
geven aan Pon Energy Rental voor een bedrag ter hoogte van de
vervangingswaarde van de Apparatuur, plus de Huursom. Deze
bankgarantie dient zodanig te zijn geformuleerd dat de verstrekkende
bank zich verbindt op eerste schriftelijke verzoek van Pon Energy
Rental, met mededeling dat de Huurder met de nakoming van zijn in de
Huurovereenkomst of onderhavige Algemene Voorwaarden vervatte
verplichtingen in verzuim is, te zullen overgaan tot uitkering aan Pon
Energy Rental van het door Pon Energy Rental aan de bank
gespecificeerde bedrag, zonder dat de opdrachtgever verplicht is de
wanprestatie van de opdrachtnemer te bewijzen of aannemelijk te
maken. De bankgarantie zal (pas mogen) vervallen op het moment dat
Pon Energy Rental de Apparatuur in goede staat retour heeft ontvangen.

11. Betaling
(a) Tenzij uitdrukkelijk anderszins is bepaald in de Huurovereenkomst
of op de factuur, dient de Huurder alle facturen opgesteld in de naam van
Pon Energy Rental binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum te
hebben betaald, zonder enig recht op korting of verrekening. Pon Energy
Rental accepteert geen betaling in cash doch uitsluitend betaling via pin,
bankoverschrijving of credit card. Aan creditcardbetalingen kan Pon
Energy Rental voorwaarden verbinden.
(b) Als de Huurder niet voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen
als bedoeld onder (a), of weigert daaraan te voldoen, is de Huurder van
rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is. In
een dergelijk geval is de Huurder gehouden Pon Energy Rental een
contractuele rente te betalen over de niet-betaalde bedragen van 8% per
maand. De rente is derhalve verschuldigd vanaf de dag die volgt op de
laatste dag van de onder (a) gespecificeerde betaaltermijn. Deze rente
is onmiddellijk, derhalve zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar.
Alle met de invordering van gefactureerde bedragen gemoeide kosten
(met inbegrip van de buitengerechtelijke invorderingskosten) komen ten
laste van de Huurder.
De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen minimaal 15% van
de gefactureerde hoofdsom, met een minimum van EUR 250,-.
(c) Betaling strekt eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten,
vervolgens op de vervallen rente en daarna op de hoofdsom (eerst in
mindering op de oudste factuur, gevolgd door de op één na oudste
factuur, et cetera).
(d) Indien en voor zover Huurder zijn verplichtingen uit de
Huurvereenkomst of onderhavige Algemene Voorwaarden niet, niet tijdig,
of niet volledig nakomt, is Pon Energy Rental gerechtigd zijn
verplichtingen uit hoofde van genoemde overeenkomst en voorwaarden
op te schorten, danwel de Huurovereenkomst te beëindigen (ontbinden),
zonder dat Pon Energy Rental alsdan op enigerlei schadeplichting wordt
jegens Huurder.
(e) Alle door de Huurder aan Pon Energy Rental verschuldigde
bedragen zullen onmiddellijk en volledig opeisbaar worden bij de
beëindiging van de Huurovereenkomst door Pon Energy Rental. De
Huurder zal Pon Energy Rental op eerste verzoek (naast eventueel
verschuldigde compensatie als hierna genoemd) alle bedragen genoemd
in de Huurovereenkomst betalen, alsmede alle andere betalingen die Pon
Energy Rental moet doen aan een derde in verband met de terugname of
verwijdering van de Apparatuur.

12. Eigenaarschap, onderverhuur en bezwaring
(a) De Apparatuur is en blijft te allen tijde eigendom van Pon Energy
Rental.
(b) De Huurder garandeert dat de Apparatuur alleen zal worden
gebruikt voor, en alleen op locaties die geschikt zijn voor, de eigen
werkzaamheden van de Huurder, en wel op een veilige manier en in
overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
(c) De Huurder is nooit gerechtigd de Apparatuur te vervreemden, te
verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
(d) De Huurder zal de Apparatuur, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Pon Energy Rental, niet (onder)verhuren aan een
derde.
(e) Als de Apparatuur het onderwerp wordt van of betrokken raakt bij
een beslagleggings-, faillissements- of andere wettelijke
(insolventie)procedure, of als de Huurder de zeggenschap over of het
bezit van de Apparatuur anderszins verliest of dreigt te verliezen, dan zal
de Huurder Pon Energy Rental hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen
en bovendien alles in zijn macht doen om de belangen en de eigendom
van Pon Energy Rental te waarborgen.

13. Intellectuele Eigendom
(a) Alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, op
de resultaten van de werkzaamheden van Pon Energy Rental in het
kader van de Huurovereenkomst, alsmede op de daarbij ontwikkelde
Apparatuur, berusten bij Pon Energy Rental.
(b) Huurder draagt voor zover vereist door aanvaarding van de
Huurovereenkomst bij voorbaat alle rechten van intellectuele eigendom
die ontstaan in het kader van de uitvoering van de Huurovereenkomst
over aan Pon Energy Rental.
(c) Huurder zal geen bij Pon Energy Rental berustende intellectuele
eigendomsrechten schenden.

14. Wijziging van Locatie
De Huurder zal de Apparatuur niet verplaatsen van de in de
Huurovereenkomst bepaalde Locatie, noch zal hij toestaan dat de
Apparatuur wordt verplaatst, tenzij Pon Energy Rental van tevoren
schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verplaatsing.
Een door Pon Energy Rental gegeven toestemming voor verplaatsing zal
geen invloed hebben op de andere bepalingen in de Huurovereenkomst
of deze Algemene Voorwaarden.

15. Naamplaat/logo van Pon Energy Rental
Naamplaten en logo’s die door of in opdracht van Pon Energy Rental zijn
aangebracht of gemarkeerd op de Apparatuur, zullen niet door de
Huurder worden verwijderd, vernietigd of uitgewist.

16. Licenties/vergunningen en vrijstellingen
De Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van de
benodigde licenties, vergunningen en vrijstellingen met betrekking tot het
gebruik van de Apparatuur. De intrekking of weigering van een
licentie/vergunning of vrijstelling zal nimmer leiden tot de ontbinding of
beëindiging van de Huurovereenkomst of tot enige andere maatregel
tegen Pon Energy Rental.

17. Beëindiging van de Huurovereenkomst
(a) Met uitzondering van Huurovereenkomsten met een vaste duur, of
als in de Huurovereenkomst anderszins anders is bepaald, kan elke Partij
schriftelijk kennisgeving doen van beëindiging van de
Huurovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van ten
minste zeven (7 dagen).
(b) Pon Energy Rental kan de Huurovereenkomst , geheel of
gedeeltelijk, eenzijdig (buitengerechtelijk) ontbinden met onmiddellijke
ingang zonder in dit verband compensatie te moeten betalen nadat de
Huurder ingebreke werd gesteld, als de Huurder:
I. meer dan 30 dagen achterloopt in de betaling van de Huursom; of
II. nalaat enige andere bepaling van de Huurovereenkomst of deze
Algemene Voorwaarden uit te voeren of na te leven; of
III. in het geval voorzien in art. 6(e); of
IV. iets doet of toelaat waardoor de rechten van Pon Energy Rental op
en in de Apparatuur benadeeld of in gevaar worden gebracht; of
V. faillissement aanvraagt, een vergelijk treft met schuldeisers, een
procedure van ontbinding en/of vereffening opstart, of anderszins het
onderwerp wordt van een insolventieprocedure of gedwongen wordt tot
verkoop van zijn eigendom.
In deze genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van Pon Energy
Rental op de Huurder direct en geheel opeisbaar, is de Huurder
gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde Apparatuur en
heeft
Pon Energy Rental het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen
en gebouwen van de Huurder – althans, de Locatie – en deze te
betreden, teneinde de betreffende Apparatuur op te halen en weer in
bezit te nemen.
(c) Alle door de Huurder aan Pon Energy Rental verschuldigde
bedragen zullen (ook buiten de onder (b) bedoelde gevallen)
onmiddellijk opeisbaar worden bij de beëindiging van de
Huurovereenkomst.
(d) Wanneer de Huurovereenkomst wordt beëindigd, zal Pon Energy
Rental de Apparatuur van de Locatie ophalen. Als de Apparatuur moet
worden verwijderd om een andere reden dan beëindiging van de
Huurovereenkomst via kennisgeving, zal de Huurder aansprakelijk zijn
voor alle in verband hiermee door Pon Energy Rental gemaakte kosten
en geleden schade.
(e) Dit artikel laat het recht van Pon Energy Rental onverlet om
nakoming door en/of compensatie van de Huurder te vordering, in plaats
van het maken van een keuze voor (buitengerechtelijke)ontbinding van
de Huurovereenkomst.

18. Verzekering
(a) De Huurder dient voor eigen rekening een volledige verzekering
nemen van een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij voor de
Apparatuur, zoals beschreven in de Huurovereenkomsttegen brand,
diefstal, botsing, aardbeving, overstroming, hagel, storm en vandalisme
en overigens voor wat betreft de verplichtingen krachtens (onder meer,
maar niet uitsluitend artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.
Op eerste verzoek van Pon Energy Rental zal Huurder een afschrift van
het verzekeringsbewijs verstrekken aan Pon Energy Rental. De
verzekering moet geldend zijn voor de gehele periode van de huur. Pon
Energy Rental is gerechtigd van de Huurder te verlangen dat zij Pon
Energy Rental als uitkeringsgerechtigde onder de verzekering opneemt
en terzake een dekkingsbevestiging aan Pon Energy Rental verstrekt.
(b) Tegen een door Pon Energy Rental aan Huurder in rekening te
brengen, in de Huurovereenkomst te specificeren, vergoeding en door
het ondertekenen door Huurder van de acceptatie van de LDWverzekering (Loss Damage Waiver, afkoop risico bij schade en diefstal)
kunnen de Huurder en Pon Energy Rental in de Huurovereenkomst
overeenkomen om af te zien van het bepaalde in sub (a). Alsdan is
Huurder niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van de
Apparatuur van Pon Energy Rental. In het geval dat een LDW met een
eigen risico in de Huurovereenkomst is overeengekomen, zal de
aansprakelijkheid van Huurder jegens Pon Energy Rental zijn beperkt tot
maximaal het tussen Partijen overeengekomen eigen risico van
Huurder. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen
gelden niet in het geval van schade ten gevolge van opzet of bewuste
roekeloosheid van, ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik van,
ongeoorloofde (onder)verhuur van of ter beschikking stelling van de
Apparatuur aan derden, of wanneer de Huurder recht op
schadevergoeding aan een andere door of ten behoeve van Huurder
afgesloten verzekering kan ontlenen.
(c) De Huurder zal Pon Energy Rental onmiddellijk schriftelijk
informeren in geval van enige situatie die heeft geleid of kan leiden tot
een vordering onder de in dit artikel omschreven verzekering(en). De
Huurder zal bij het behandelen van de claim niet de belangen van Pon
Energy Rental schaden.

19. Derdenbeding / Overdracht van rechten en verplichtingen
(a) Huurder verklaart ermee bekend te zijn en stemt er voor zover mee
in te stemmen dat het eigendom van de Apparatuur bij een derde kan
(komen te) berusten of dat de Apparatuur kan zijn (of worden) verpand
aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde
van Pon Energy Rental te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van
huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.
(b) Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige
Huurovereenkomst zal Huurder de Apparatuur op eerste verzoek aan de
hiervoor bedoelde derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op
enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van de
Apparatuur zal vorderen op grond van niet nakoming van de
verplichtingen van Pon Energy Rental jegens de derde. Als gevolg van
deze opeising wordt de onderhavige Huurovereenkomst van rechtswege
met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te
geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde
aangewezen locatie.
(c) Indien de situatie als bedoeld onder (b) zich voordoet en de derde
het gebruik van de Apparatuur door Huurder zou willen continueren, is
Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een
Huurovereenkomst met hem te sluiten, voor de restant looptijd van de
Huurovereenkomst, voor zover die onder gelijkluidende condities
plaatsvindt.
(d) Het in dit artikel opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder
of Pon Energy Rental worden herroepen.
(e) Pon Energy Rental is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit
de Huurovereenkomst(en) en deze Algemene Voorwaarden over te
dragen aan derden, waaronder dochter- en/of groepsmaatschappijen dan
wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Pon Energy Rental uit
zijn verplichtingen jegens Huurder zal zijn ontslagen. Huurder geeft nu al
voor dan toestemming voor deze overdracht en is verplicht op eerste
verzoek van Pon Energy Rental alle door Pon Energy Rental voor
bedoelde overdracht noodzakelijke geachte (feitelijke) medewerking te
verlenen.
(g) Het is Huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Pon Energy Rental niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de
Huurovereenkomst(en) over te dragen of rechten met een beperkt recht
te bezwaren.

20. Vertrouwelijkheid
(a) De Partijen komen overeen om alle over en weer verkregen
informatie inzake de werkmethoden en de zaken van de andere Partij
vertrouwelijk te behandelen en niet verder te verspreiden onder of
bekend te maken aan derden. De Partijen zullen bovendien deze
verplichting tot geheimhouding opleggen aan hun werknemers en
agenten.

21. Communicatie
Elke verklaring, elk verzoek, elke eis of andere mededeling, ongeacht de
inhoud daarvan, zal door de Partijen schriftelijk worden gedaan en
worden gestuurd naar het laatst bekende adres, faxnummer of emailadres van de andere Partij. Faxberichten en e-mails zullen voor dit
artikel worden beschouwd als schriftelijke mededelingen.

22. Nettoprijs
Alle tarieven of bedragen, inclusief eventuele buitengerechtelijke kosten,
genoemd in de Huurovereenkomst of in deze Algemene Voorwaarden
zijn exclusief btw of enige andere toepasselijke huurheffing of –belasting.

23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
(a) De Huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden, alsmede
de manier van het sluiten en uitvoeren daarvan, worden beheerst door en
uitsluitend uitgelegd in overeenstemming met Belgisch recht, met
uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (het “Weens
Koopverdrag”).
(b) Alle geschillen tussen de Partijen met betrekking tot de
Huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden, alsmede de manier
van het sluiten en uitvoeren daarvan, zullen uitsluitend worden
voorgelegd aan de rechtbanken het gerechtelijk arrondissement
Antwerpen, Afdeling Antwerpen.

24. Privacy en persoonsgegevens
(a) Partijen verlenen elkaar over en weer alle medewerking teneinde de
andere Partij in staat te stellen zijn verplichtingen op grond van de van
toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de
bescherming van persoonsgegevens na te komen.
(b) Pon Energy Rental houdt zich bij de uitvoering van zijn verplichtingen
uit hoofde van de Huurovereenkomst aan de van toepassing zijnde
relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van
persoonsgegevens aangaande Huurder.
(c) Pon Energy Rental verwerkt de persoonsgegevens die betrekking
hebben op Huurder uitsluitend ten behoeve van Huurder, voor zover
noodzakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de
Huurovereenkomst.
(d) Pon Energy Rental neemt passende technische en organisatorische
maatregelen om de persoonsgegevens die betrekking hebben op Huurder
te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking.
(e) De Pon Verwerkersovereenkomst zal, indien noodzakelijk, door Pon
Energy Rental als Bijlage bij deze Algemene Voorwaarden worden
aangehecht en door Huurder worden ondertekend.

25. Export
Huurder zal voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving
inclusief alle van toepassing zijnde exportcontroles, sancties, embargo’s
en andere restricties in relatie tot alle goederen en diensten geleverd door
Pon Energy Rental onder deze Algemene Voorwaarden. Huurder
garandeert dat alle door Pon Energy Rental geleverde goederen en
diensten niet geëxporteerd, verkocht, overgedragen of gebruikt zullen
worden in strijd met voornoemde wet- en regelgeving. Huurder zal Pon
Energy Rental en diens dochterondernemingen vrijwaren van en
schadeloos stellen voor alle claims, verliezen, schade, kosten, sancties
en/of boetes in welke vorm dan ook die voortkomen uit de niet-nakoming
van voornoemde garantie.